Algemene toegangsvoorwaarden

Het aanvaarden van de algemene toegangsvoorwaarden houdt in dat u akkoord gaat met de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Elke inbreuk op die voorwaarden kan aanleiding geven tot tuchtsancties en zelfs een gerechtelijke procedure.

De inhoud van de digitale bibliotheek is onderworpen aan een disclaimer, gebruiksvoorwaarden, bescherming van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, regels met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, evenals de discretieplicht en het beroepsgeheim.

Disclaimer

De inhoud van de informatie in de digitale bibliotheek verbindt enkel de auteurs en is niet noodzakelijk een weerspiegeling van het standpunt van het IGO en/of van zijn eventuele partners. De informatie wordt als correct beschouwd en bijgewerkt op de datum van de gegeven cursus en/of van de update die op het werk vermeld is.

Gebruiksvoorwaarden

Via de digitale bibliotheek stelt het IGO de documentatie van de opleidingen niet alleen ter beschikking van de cursusdeelnemers, maar ook van de beroepsmagistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de opleidingen. Enkel zij mogen gebruikmaken van het didactisch materiaal en de documenten in de digitale bibliotheek en dit om educatieve doeleinden. Dit impliceert dat de bibliotheek niet toegankelijk is voor consulaire en plaatsvervangende rechters. De informatie mag in geen enkel geval in een andere context worden verspreid.

Bescherming van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten / Auteursrechtelijke verklaring

De inhoud van de digitale bibliotheek valt onder de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze wordt enkel gepubliceerd mits de toestemming van de auteurs of mits zij vrijgesteld zijn van auteursrechten.

Het gedeeltelijk of volledig reproduceren of weergeven van de inhoud van de digitale bibliotheek op eender welke drager is formeel verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de directeur van het IGO en de auteur(s) van het werk.

Indien u een beroepsmagistraat of lid van het gerechtspersoneel bent, dan mag u echter pagina’s en/of delen downloaden of afdrukken op papier, voor zover zij de intellectuele eigendomsrechten vermelden en de integriteit van de gereproduceerde documenten respecteren (geen enkele vorm van wijziging of vervalsing). Dit is louter toegestaan omwille van educatieve beroepsdoeleinden in het kader van de uitoefening van hun functie en niet om persoonlijke doeleinden.

Bescherming van de persoonsgegevens

Raadpleeg de rubriek ‘Privacy policy’, die u ook onderaan op onze homepagina terugvindt.

Discretieplicht en beroepsgeheim

De magistraten en personeelsleden van de rechterlijke orde zijn in hun functie onderworpen aan de discretieplicht en het beroepsgeheim, die ook blijven gelden voor wat betreft de toegang tot de digitale bibliotheek van het IGO. De informatie en documentatie die het IGO via de digitale bibliotheek ter beschikking stelt, kunnen immers gevoelige en vertrouwelijke gegevens bevatten zoals namen, locaties en andere gegevens die verbonden zijn aan specifieke organisaties, dossiers of personen.